Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Xmall B.V. per mei 2023

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xmall B.V., gevestigd aan het Breehorn 8A te (8321 WP) Urk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90217136. 
– Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Xmall B.V. de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Xmall B.V. afneemt.
– Zaken: zowel levende als bederfelijke zaken.
– Levende zaken: levende schaal- en schelpdieren.
– Bederfelijke zaken: niet levende voor consumptie bestemde schaal- en schelpdieren.
– Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van zaken en het verrichten van diensten.
– Schriftelijk: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van verkoper.
2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deelbestellingen.
5. Indien verkoper deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan afnemer ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Verkoper hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
6. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend op grond van een rechtsgeldig ondertekende, schriftelijke overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer worden afgeweken of afstand worden gedaan.

Artikel 3 Aanbod en offertes
1. leder aanbod en elke offerte van verkoper is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft verkoper het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door afnemer verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft verkoper het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, opgaven van afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan afnemer geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat afnemer het aanbod van verkoper heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van afnemer echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien verkoper schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Verkoper is pas gebonden aan:
– een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
– mondelinge afspraken;
– aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan afnemer of zodra verkoper zonder tegenwerping van afnemer met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
3. Elke met verkoper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde dit ter keuze van verkoper dat verkoper van voldoende kredietwaardigheid van afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Verkoper heeft om deze reden het recht om een order van afnemer te weigeren.
4. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens verkoper vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5 Prijzen
1. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, importheffingen, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden. Tenzij anders nadrukkelijk aangegeven.
2. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor verkoper (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en voedingsmiddelen, heeft verkoper het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Verplichtingen afnemer
1. Afnemer moet er voor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door verkoper gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
2. Indien afnemer niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat afnemer wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van afnemer.
3. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en verkoper nalaat van afnemer nakoming te verlangen, tast dit het recht van verkoper om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7 Levering / leveringstermijn
1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien verkoper haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet afnemer haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Verkoper is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op afnemer over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van verkoper verlaten of verkoper aan afnemer heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van afnemer en op een door verkoper te bepalen wijze. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van afnemer, niet mogelijk blijkt de levende zaken (op de overeengekomen wijze) aan afnemer te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft verkoper het recht de levende zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan. Afnemer moet verkoper binnen een door verkoper te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
6. Indien afnemer na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de levende zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van afnemer tot vergoeding van eventuele (verzorgings-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van verkoper alsnog nakoming te vorderen.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van afnemer, niet mogelijk blijkt de bederfelijke zaken (op de overeengekomen wijze) aan afnemer te leveren of indien deze zaken niet worden afgehaald, is afnemer van rechtswege in verzuim. Ter beperking van haar schade heeft verkoper in dat geval het recht de bederfelijke zaken aan derden te verkopen. Indien verkoper niet in slaagt de bederfelijke zaken tijdig te verkopen, is zij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop of vernietiging van de bederfelijke zaken heeft verkoper het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van afnemer tot vergoeding van eventuele (opslag- of vernietigings-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van verkoper alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van afnemer heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
9. Voor levende zaken hanteren we een gewichtsafwijking van maximaal 5% vanwege waterverlies waarvoor er geen compensatie geldt. Levende zaken dienen bij aflevering direct gecontroleerd te worden bij aanwezigheid van de chauffeur, daarna nemen we geen klachten in behandeling.

Artikel 8 Emballage
1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van verkoper. Deze emballage mag door afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. Verkoper bepaalt of de emballage door afnemer moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. Verkoper heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij afnemer in rekening te brengen. Indien de emballage door afnemer Franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet verkoper deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan afnemer terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die afnemer voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Verkoper heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is afnemer voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft verkoper de emballage niet terug te nemen. Verkoper heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door afnemer betaalde vergoeding, bij afnemer in rekening te brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft verkoper niet terug te nemen en mag zij bij afnemer achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van afnemer.

Artikel 9 Klachten en retourzendingen
1. Afnemer moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteit binnen 2 uur na ontvangst van de zaken aan verkoper melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Melding dient uitgebreid en duidelijk omschreven te zijn, en onderbouwd te worden met duidelijke foto’s of video-opnamen.
3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen de eventueel toepasselijke houdbaarheidstermijn of levensduur, schriftelijk aan verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van afnemer. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn of levensduur is overeengekomen, geldt de – in de branche voor de desbetreffende zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn of levensduur.
5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan verkoper is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheidstermijn of levensduur.
6. Bestelde zaken worden in de bij verkoper voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van verkoper. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
7. Bij levering van levende zaken is een sterftepercentage tot 100% tijdens het transport van deze zaken als binnen de norm te beschouwen en hierover kan derhalve niet geklaagd worden.
8. Klachten schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.
9. Afnemer moet verkoper in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan verkoper verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat verkoper ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van afnemer, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor afnemer.
10. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
11. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze zaken.
12. Geen klachten zijn mogelijk op basis van persoonlijke smaak.
13. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door afnemer geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of uitgezet in open water, vijvers of bassins.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door verkoper gegeven garanties aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is verkoper alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien verkoper aansprakelijk is voor door afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door verkoper gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken. #
5. Afnemer moet verkoper uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. Verkoper is niet aansprakelijk en afnemer kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
– door dat afnemer handelde in strijd met de door of namens verkoper verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
– door ondeskundige bewaring (opslag) of verzorging van de zaken;
– door fouten of onvolledigheden in de door of namens afnemer aan verkoper verstrekte informatie;
– door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; e. door aanwijzingen of instructies van of namens afnemer.
7. Afnemer is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van verkoper of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal verkoper afnemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens afnemer.

Artikel 11 Garanties
1. Verkoper zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien het doel waarvoor afnemer de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert verkoper slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd.
4. Geen beroep op een eventueel overeengekomen houdbaarheidstermijn of levensduur is mogelijk, zolang afnemer de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
5. Bij een terecht beroep op de houdbaarheidstermijn of gegarandeerde levensduur zal verkoper, naar haar keuze, kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12 Betaling
1. Verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van afnemer te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien afnemer niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald 0f geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is afnemer aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft verkoper bovendien het recht aan afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door afnemer, heeft verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat afnemer alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting-recht heeft verkoper eveneens indien zij al voordat afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van afnemer te twijfelen.
6. Door afnemer gedane betalingen worden door verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij afnemer bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. Afnemer mag de vorderingen van verkoper niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op verkoper heeft. Dit geldt eveneens indien afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop afnemer al zijn betalingsverplichtingen aan verkoper heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Daar het de levering van niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad of winkel van afnemer bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. Afnemer moet verkoper direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal verkoper op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien afnemer handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan verkoper en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14 Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van afnemer of verkoper, heeft verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan afnemer te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van verkoper wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van verkoper, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van verkoper.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van verkoper zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van verkoper en/of van afnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van de watervoorziening, elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, dierziekten, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet afnemer in ieder geval zijn verplichtingen jegens verkoper tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15 Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.
1. Verkoper heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop afnemer:
– in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Annulering en opschorting
1. Indien afnemer de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan verkoper een door verkoper nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door verkoper gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Verkoper heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij afnemer in rekening te brengen.
2. Afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart verkoper voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Verkoper heeft het recht alle door afnemer betaalde bedragen te verrekenen met de door afnemer verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van afnemer zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag verkoper deze bij afnemer in rekening brengen. verkoper mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij afnemer in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan afnemer te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet afnemer eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van verkoper vergoeden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de tussen verkoper en afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar verkoper is gevestigd, zij het dat verkoper altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar afnemer is gevestigd.
4. Indien afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft verkoper het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar afnemer gevestigd is.

CONTACT XMALL

Tel. +31 527 224 960
Mail: info@xmall.nl

Openingstijden:
Ma-vr 09.00-17.00

Xmall B.V.

Breehorn 8 A
8321WP Urk
The Netherlands
K.v.K. 9021 7136